Privacy Policy


1 Identiteit en contactgegevens van WINSTON

1.1 De website beschikbaar op het adres https://www.winston.be (hierna: de “Website”) wordt uitgebaat door en is eigendom van Winston BVBA, met ondernemingsnummer BE0684.543.450 en met maatschappelijke zetel te 8200 Brugge, Diksmuidse Heerweg 126 (hierna ook: “Winston”, “wij” of “ons”).

1.2 Deze privacy policy is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens op of via de Website door Winston. Deze privacy policy dekt op geen enkele wijze het privacybeleid van andere websites of applicaties waarnaar via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website wordt verwezen of van ondernemingen of entiteiten die adverteren in de diensten van Winston.

1.3 Winston is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke treft Winston alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking in overeenstemming zou zijn met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “GDPR”). De aangestelden of medewerkers van Winston die toegang hebben tot uw persoonsgegevens hebben evenzeer de verplichting de GDPR na te leven.

1.4 Deze privacy policy beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens op de Website en in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal. Deze privacy policy beoogt een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen. Winston raadt u ten stelligste aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

1.5 Deze privacy policy wordt elektronisch aan u ter beschikking gesteld en is te allen tijde te raadplegen onder de rubriek ‘Privacy Policy’ op de Website. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: info@winston.be. Winston zal u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven. Bijkomende inlichtingen over de verwerking van persoonsgegevens kunnen ook verkregen worden op de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: http://www.privacycommission.be/nl.

1.6 Winston behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. Deze privacy policy werd het laatst gewijzigd op 10 november 2017.

2 Identiteit en contactgegevens van Winston

2.1 Informatie en gegevens van Winston:

Rechtsvorm: BVBA

Vennootschapsnaam: Winston

Handelsnaam: Winston 

Maatschappelijke zetel: Diksmuidse Heerweg 126, 8000

BTW-nummer: BE0684.543.450

E-mail: info@winston.be

Hyperlink(s) Website: www.winston.be; www.onlineadvocaat.nu; www.juridischemodellen.be; www.juridischemodellen.com;

3 De verwerking van uw persoonsgegevens

3.1 De rechtsgrond: uw toestemming

3.1.1 Winston verwerkt uw persoonsgegevens enkel indien u uw toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens op de Website voor een of meer van de doeleinden zoals beschreven in artikel 3.1 hieronder.

3.1.2 Vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy - door het vakje met de tekst “Winston maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door op 'akkoord' te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies en aanvaardt u tevens de privacy policy en algemene gebruiksvoorwaarden van Winston” aan te vinken voorafgaand aan het gebruik van de Website en/of het verwerken van persoonsgegevens op of via de Website - geeft u Winston de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop deze worden verwerkt zoals bepaald in deze privacy policy.

3.1.3 U hebt het recht om uw toestemming te allen tijde kosteloos in te trekken. U kunt daartoe op elk moment een schriftelijk verzoek richten aan info@winston.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan evenwel onverlet.

3.1.4 Wij dienen u er op te wijzen dat voor het uploaden of plaatsen op de Website van informatie met betrekking tot andere personen u steeds de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken perso(o)n(en) moet hebben.

3.2 De doeleinden van de verwerking

3.2.1 Winston verwerkt uw persoonsgegevens die door u op of via de Website worden meegedeeld enkel met het oog op het overmaken van uw juridisch gerelateerde vraag aan een advocaat en het bezorgen van een advies van die advocaat conform de algemene voorwaarden voor klanten https://www.winston.be/pages/gebruiksvoorwaarden en alle administratieve handelingen die Winston dient te stellen voor de afhandeling van haar dienstverlening via het digitaal platform www.winston.be.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden andere dan directe marketing door Winston. Uw uitdrukkelijke en geïnformeerde toestemming kan u ten allen tijde en kosteloos terug intrekken door een verzoek daartoe te richten aan info@winston.be.

3.2.2 Indien Winston voornemens zou zijn uw persoonsgegevens verder te verwerken voor een ander doel dan deze beschreven in huidig artikel 3.1, dan zal Winston u vóór die verdere verwerking informeren over dit ander doel en alle relevante informatie hieromtrent bezorgen.

3.3 De persoonsgegevens die worden verwerkt

3.3.1 Op de Website worden in ieder geval volgende persoonsgegevens verwerkt door Winston: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, nationaliteit, leeftijd, geslacht, geboortedatum en –plaats, Burgerlijke staat, login-gegevens, online profielgegevens, IP-adres, Cookies, Bankgegevens en informatie over burgerlijke en/of strafrechtelijke veroordelingen

3.3.2 Winston verwerkt o.m. ook volgende gegevens: apparaatgegevens, logbestandsgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de Website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s). Deze gegevens worden automatisch (zelfs zonder enige registratie), enkel voor statistische doeleinden en met oog op verdere verbetering van de Website van Winston verwerkt.

Andere ontvangers en/of verwerkers van uw persoonsgegevens andere dan Winston zijn Shopify Inc. 150 Elgin Street, Ottawa, ON K2P, 1L4, Canada (e-commerce software); Zendesk Inc., 1019 Market Street San Francisco, CA 94103, (Ticketing software), Mollie, Keizersgracht 313, Amsterdam en Stripe, 185 Berry Street, Suite 550, San Fransisco, CA94107 (online betaalsystemen), alsook de advocaten toegetreden tot het Winston-Netwerk.

3.4 Opslag en bewaring van uw persoonsgegevens

3.4.1 Uw persoonsgegevens worden opgeslagen op een beveiligde server van Shopify inc., 150 Elgin Street, Ottawa, ON K2P, 1L4, Canada.

3.4.2 Winston zorgt ervoor dat u via kosteloze en privacy-vriendelijke standaardinstellingen de toegang tot uw persoonsgegevens en profiel kan beperken tot beperkt zichtbare informatie.

3.4.3 Uw persoonsgegevens worden in geval van beëindiging van de overeenkomst met Winston in principe onmiddellijk verwijderd. Uw persoonsgegevens zullen na beëindiging van de overeenkomst met Winston niet langer bewaard worden dan noodzakelijk om de in artikel 3.1 bepaalde doeleinden te bereiken en kunnen dus in dit opzicht nog enige tijd door Winston bewaard worden. In ieder geval worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan vijf (5) jaar na beëindiging van de overeenkomst met Winston.

4 Uw rechten

4.1 U heeft het recht om Winston kosteloos en zonder onredelijke vertraging:

(i) inzage te verkrijgen van uw persoonsgegevens en van de informatie bepaald in deze privacy policy;

(ii) de rectificatie (verbetering) van onjuiste persoonsgegevens of vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;

(iii) de verwijdering van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien:uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn ver werkt zoals bepaald in artikel 1 hierboven;

  1. u uw toestemming in de zin van artikel 1 hierboven intrekt en er geen andere rechtsgrond is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  2. u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van artikel 5 hieronder en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  3. uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  4. uw persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die rust op Winston.
(iv) de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen in één van de volgende situaties:
  1. u betwist de juistheid van uw persoonsgegevens gedurende een periode die Winston in staat stelt de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
  2. de verwerking van uw persoonsgegevens is onrechtmatig en u verzet zich tegen het verwijderen van uw persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om de beperking van het gebruik ervan;
  3. Winston heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden bepaald in artikel 1 hierboven, maar u hebt deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  4. u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van artikel 5 hieronder, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Winston zwaarder wegen dan die van u.
  5. Indien de beperking van de verwerking wordt opgeheven, zal Winston u hiervan voorafgaandelijk op de hoogte brengen.

(v) de overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen, dit voor zover de verwerking ervan berust of berust heeft op uw toestemming in de zin van artikel 3.1 hierboven en de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

U heeft hierbij het recht om uw persoonsgegevens die aan Winston werden verstrekt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Indien dit technisch mogelijk is, heeft u het recht dat uw persoonsgegevens rechtstreeks van Winston naar (de) andere verwerkingsverantwoordelijke(n) worden doorgezonden.

Voor de uitoefening van bovenstaande rechten, kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan Winston op info@winston.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

4.2 Winston zal, indien van toepassing, iedere (derde) ontvanger aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis stellen van elke rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onredelijk veel inspanning vergt. Op uw verzoek zal Winston de nodige informatie bezorgen over deze ontvangers.

4.3 U heeft recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, waaronder profilering, waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft.

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens waarbij aan de hand van deze gegevens bepaalde persoonlijke aspecten worden geëvalueerd, met name met de bedoeling uw beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

U heeft voormeld recht niet indien het op geautomatiseerde verwerking gebaseerde besluit:

(i) noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst met Winston;

(ii) is toegestaan bij wet of regelgeving (nationaal of Europees) die van toepassing is op Winston en die ook voorziet in passende maatregelen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen;

(iii) berust op uw uitdrukkelijke toestemming.

5 Bezwaar

5.1 U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Winston, met inbegrip van profilering (zie hierboven artikel 4.3), omwille van redenen die specifiek verband houden met uw situatie.

5.2 Wanneer uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft u het recht te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing. Indien u bezwaar maakt tegen dergelijke verwerking zullen uw persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden worden verwerkt.

5.3 U kunt hiervoor Winston contacteren op het e-mailadres info@winston.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren.

6 Klachten

6.1 U heeft het recht om klacht in te dienen bij de Privacycommissie over of in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Winston: https://www.privacycommission.be/nl.

6.2 U kunt hiervoor uiteraard ook steeds Winston contacteren op het e-mailadres info@winston.be.

7 De verplichtingen van Winston

7.1 Beveiligingsmaatregelen

7.1.1 Winston treft alle passende technische en organisatorische maatregelen om een passend beveiligingsniveau te waarborgen en houdt hierbij rekening met o.m. de aard, omvang, context en doel van de verwerking zoals beschreven in huidige privacy policy alsook met de stand van de techniek, uitvoeringskosten en de risico’s voor uw rechten en vrijheden.

Dergelijke maatregelen omvatten, waar nodig, o.m.:

(i) een passend gegevensbeschermingsbeleid (m.i.v. huidige privacy policy);

(ii) pseudonomisering, versleuteling of andere maatregelen met als doel de principes inzake gegevensbescherming, zoals minimale gegevensverwerking, op een doeltreffende manier uit te voeren en de nodige waarborgen in de verwerking in te bouwen ter naleving van de GDPR en ter bescherming van uw rechten;

(iii) maatregelen om ervoor te zorgen dat in beginsel enkel persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn voor de doeleinden omschreven in artikel 3.1 hierboven. Winston zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens in principe niet zonder menselijke tussenkomst voor een onbeperkt aantal personen toegankelijk kan worden gemaakt;

(iv) het vermogen om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en –diensten van Winston te garanderen;

(v) het vermogen om in geval van een incident de beschikbaarheid van en de toegang tot uw persoonsgegevens tijdig te herstellen;

(vi) een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking.

7.2 Medewerking met de Privacycommissie

Winston en haar vertegenwoordigers zullen, indien zij daarom gevraagd worden, samenwerken met de Privacycommissie bij het vervullen van hun verplichtingen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens.

7.3 Meldingsplicht in geval van inbreuken in verband met uw persoonsgegevens

7.3.1 Winston zal een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding ervan) onmiddellijk aan de Privacycommissie melden en dit uiterlijk binnen de 72 uur na kennisname daarvan. Winston is daartoe niet verplicht indien het niet waarschijnlijk is dat de inbreuk een risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden.

7.3.2 Winston zal dergelijke inbreuken en de feiten daaromtrent, de gevolgen ervan en de maatregelen die zijn genomen, documenteren.

7.3.3 Wanneer de betreffende inbreuk waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal Winston de inbreuk ook melden aan u. Zij is daartoe evenwel niet verplicht indien:

(i) Winston passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen heeft genomen en deze maatregelen zijn toegepast op uw persoonsgegevens;

(ii) Winston achteraf maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat het hoge risico voor uw rechten en vrijheden zich waarschijnlijk niet meer zal voordoen;

(iii) de mededeling ervan aan u onevenredige inspanningen zou vergen voor Winston.

7.3.4 In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van een inbreuk in verband met uw persoonsgegevens of deze van anderen, kunt u Winston contacteren op het e-mailadres info@winston.be.

8 Cookies

8.1 Op de Website wordt gebruik gemaakt van “cookies” met oog op verbetering van de gebruikerservaring en voor de verzameling van statistieken onder de bezoekers van De Website. Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de browser op uw computer worden opgeslagen wanneer u een website raadpleegt en vergemakkelijken de interactie tussen de bezoeker en De Website. Cookies bevatten geen persoonsgegevens.

8.2 Vanaf het moment dat u zich akkoord heeft verklaard met onze privacy policy, met inbegrip van cookie policy, door het vakje “Winston maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door op 'akkoord' te klikken of door gebruik te blijven maken van deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies en aanvaardt u tevens de privacy policy en algemene gebruiksvoorwaarden van Winston” aan te vinken voorafgaand het gebruik van de Website, geeft u Winston de vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming gebruik te maken van cookies op de Website.

Op de Website worden de volgende soorten cookies gebruikt:

(i) Tijdelijke cookies: deze cookies worden gewist van zodra u uw browser afsluit en zijn onmisbaar om u op de Website te laten navigeren.

(ii) Permanente cookies: deze cookies worden gebruikt om informatie aan de webserver van Google Analytics door te geven telkens iemand de Website bezoekt en blijven langer op uw computer opgeslagen. Deze cookies worden geactiveerd telkens u de Website bezoekt.

(iii) Functionele cookies: deze cookies worden gebruikt teneinde de Website op behoorlijke wijze te laten functioneren.

(iv) Niet-functionele cookies: deze cookies kunnen worden gebruikt voor onder meer statistische doeleinden.

8.3 U hebt het recht zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen het eerder toegestane gebruik van bovenvermelde cookies. U kunt dit verzoek op elk moment richten aan info@winston.be.

8.4 De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de Website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de Website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

8.5 Het gebruik van cookies kan worden uitgeschakeld via uw computer of ander apparaat (instellingen van uw webbrowser). Het is echter mogelijk dat de Website hierdoor niet meer correct functioneert.

Laatst bijgewerkt op 14/11/2017

Download PDF versie