Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van Winston. Lees deze aandachtig vooraleer je hiervan gebruik maakt.
 1. Definities en Interpretatie

  Naast de termen die elders in de Algemene Voorwaarden worden gedefinieerd, zullen de woorden en uitdrukkingen die met een hoofdletter beginnen de betekenis hebben zoals aangegeven in bijlage I.

 2. Toepassingsgebied

  Deze algemene voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen enerzijds Winston en anderzijds de Cliënt en zijn van toepassing op elke Dienst van Winston, met inbegrip van het Online Juridisch Advies en de Juridische Dienstverlening.

  Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk mits schriftelijk instemming van een vennoot van Winston en zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

  De Advocaten leveren hun diensten in naam en voor rekening van Winston. Voor iedere dienstverlening uitgevoerd door haar advocaten-vennoten, advocaten-medewerkers, advocaten-stagiairs en aangestelden, is Winston de enige contractspartij van de Cliënt.

 3. Kennisname en aanvaarding

  Door het stellen van een Vraag op de Website of door het aanvaarden van een Blueprint, erkent de Cliënt kennis te hebben genomen van deze Overeenkomt en verklaart de Cliënt de Overeenkomst uitdrukkelijk en zonder voorbehoud te aanvaarden. Als de Cliënt deze Overeenkomst aanvaardt namens een vennootschap of enige andere (natuurlijke of rechts-) persoon, bevestigt en garandeert de Cliënt dat hij bevoegd is om die vennootschap of die persoon te verbinden.

  Elke via de Website geplaatste Vraag of aanvaarding van een Blueprint doet een nieuwe Overeenkomst ontstaan, ongeacht of de nieuwe Vraag of nieuwe Blueprint betrekking heeft op een eerder geplaatste Vraag of vroegere aanvaarde Blueprint.

 4. Verbintenissen

  Winston handelt naar best vermogen bij het verstrekken en uitvoeren van Diensten. Alle handelingen van Winston worden als middelenverbintenissen beschouwd. Tenzij de Cliënt zich hiertegen uitdrukkelijk verzet, kan Winston naar eigen inzicht dossiers of bepaalde aspecten ervan intern verdelen of herverdelen onder haar advocaten.

  De Cliënt verstrekt aan Winston, zowel bij een aanvraag voor Online Juridisch Advies of bij de aanvraag van een Blueprint als tijdens de duur van de Juridische Dienstverlening ervan, desgevallend op verzoek van Winston, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar Diensten mogelijk te maken. Winston is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste, onvolledige of ontijdige communicatie en informatie door de Cliënt.

 5. Online Juridisch Advies

  Advies


  Winston streeft ernaar om op basis van de overgemaakte informatie via de Website Online Juridisch Advies te verlenen aan de Cliënt. Winston kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuist of onvolledig advies dat zou voortvloeien uit onvolledige, onjuiste of onnauwkeurige informatie verstrekt door de Cliënt.

  Winston behoudt zich het recht voor om, indien nodig, bijkomend informatie te vragen aan de Cliënt indien zij van oordeel zou zijn dat de overgemaakte informatie ontoereikend is om advies te verlenen. In geen geval kan het verlenen van Online Juridisch Advies door Winston beschouwd worden als kwijting van de informatieverplichting van de Cliënt.

  Winston heeft steeds het recht voor om de Vraag tot Online Juridisch Advies te weigeren, zonder deze weigering te motiveren of een schadevergoeding verschuldigd te zijn. Winston zal in dat geval de ontvangen Vergoeding voor het Online Juridische A dvies aan de Cliënt terug overmaken, zonder dat Winston nog een andere (schade)vergoeding zou verschuldigd zijn.

  Herroepingsrecht voor de Cliënt-consument


  De Cliënt-Consument beschikt over een herroepingsrecht vanaf het stellen van de Vraag via de Website. Het herroepingsrecht kan de Cliënt-Consument uitoefenen door Winston ondubbelzinnig te informeren over de wens tot herroeping.

  De Cliënt-Consument zal geen vergoeding verschuldigd zijn voor zover de Cliënt-Consument het herroepingsrecht uitoefent voor het ontvangen van het Online Juridisch Advies, wat kwalificeert als een online levering van digitale inhoud onder artikel VI. 47 en volgende Wetboek van Economisch Recht.

  De Cliënt-Consument gaat akkoord en stemt ermee in dat Winston Online Juridisch Advies kan verlenen tijdens de herroepingstermijn en aanvaardt dat hij het herroepingsrecht verliest na ontvangst van het Online Juridisch Advies. De Cliënt-Consument aanvaardt dat de mogelijkheid tot het downloaden van deze Algemene Voorwaarden een bevestiging van de Overeenkomst betekent en dat de aanvaarding kwalificeert als een uitdrukkelijke voorafgaande instemming.

  Door de uitoefening van het herroepingsrecht, stelt de Cliënt-Consument een einde aan de sluiting of de uitvoering van de Overeenkomst.

  Niet tevreden, geld terug


  Winston streeft ernaar om zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van de Cliënt. Indien het Online Juridisch Advies manifest tekort zou komen aan de verwachtingen van de Cliënt, is de Cliënt gerechtigd om een verzoek tot terugbetaling aan Winston over te maken.

  Winston zal dit verzoek in alle objectiviteit en redelijkheid onderzoeken en beschikt over de discretionaire bevoegdheid om het verzoek van de Cliënt al dan niet in te willigen. Een verzoek tot terugbetaling zal nooit worden ingewilligd indien het manifest gebrekkig Online Juridisch Advies onder meer te wijten is aan een tekortkoming in de informatieverplichting die op de Cliënt rust.

  Termijnen


  Indien er termijnen worden vermeld, zijn deze slechts indicatief en vormen zij in hoofde van Winston geen resultaatsverbintenis. Het overschrijden van deze termijnen voor Online Juridische Advies door Winston kan geen aanleiding geven tot schadevergoeding. De Cliënt heeft in dergelijk geval enkel recht tot een regeling conform artikel 5.4.2.

  In geval van niet-levering van Online Juridisch Advies door Winston wordt de door de Cliënt betaalde vergoeding terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. In het geval van een laattijdig Online Juridisch Advies heeft de Cliënt het recht op de volgende regeling:

  Voor zover de Cliënt nog geen Online Juridisch Advies zou hebben ontvangen op het ogenblik van het verstrijken van de gekozen Antwoordtermijn, is de Cliënt gerechtigd om een terugbetaling van de betaalde vergoeding te verzoeken.
  In geval van overschrijding van de Antwoordtermijn voor het verkrijgen van een Online Juridisch Advies in de Service Level Categorie “Vandaag”, heeft de Cliënt het recht op de aanrekening van de vergoeding voor Online Juridisch Advies overeenkomstig de Service Level Categorie “de volgende Werkdag”. Het door de Cliënt betaalde verschil in Prijs tussen voormelde categorieën wordt op verzoek van de Cliënt teruggestort op rekening van de Cliënt.
  In geval van overschrijding van de Antwoordtermijn voor het verkrijgen van een Online Juridisch Advies in de Service Level Categorie “volgende Werkdag”, heeft de Cliënt het recht op de aanrekening van de vergoeding voor Online Juridisch Advies overeenkomstig de Service Level Categorie “binnen de drie werkdagen”. Het door de Cliënt betaalde verschil in vergoeding tussen voormelde categorieën wordt op verzoek van de Cliënt teruggestort op rekening van de Cliënt.
  In geval van overschrijding van de Antwoordtermijn voor het verkrijgen van een Online Juridisch Advies in de Service Level Categorie “binnen de drie Werkdagen”(daarin begrepen de gewijzigde Antwoordtermijn overeenkomstig art. 5.4.2), verkrijgt de Cliënt het keuzerecht om (i) de Overeenkomst te ontbinden en de vergoeding teruggestort te krijgen op verzoek of (ii) Winston een bijkomende Antwoordtermijn van drie Werkdagen te gunnen om Online Juridisch Advies te leveren waarbij de vergoeding voor een Online Juridisch Advies overeenkomstig de Categorie drie Werkdagen worden aangerekend.

  Een aanvraag tot Online Juridisch Advies binnen de categorie “vandaag” dient vóór 14u te worden gesteld, opdat Winston dit advies dezelfde Werkdag nog kan bezorgen. Vragen die worden ontvangen na 14u, zullen zo spoedig mogelijk, en uiterlijk de volgende Werkdag, worden beantwoord zonder dat Winston hierbij enige aansprakelijkheid opneemt.

  Aansprakelijkheid


  In geval van een toerekenbare tekortkoming bij het verlenen van het Online Juridisch Advies door Winston (daarin begrepen beroepsfouten van de advocaten verbonden aan Winston) kan de Cliënt uitsluitend Winston aansprakelijk stellen en niet de vennoten van Winston, de mandatarissen van Winston, de aangestelden van Winston en/of de Advocaten.

  De aansprakelijkheid van Winston, met inbegrip van haar Advocaten en aangestelden, voor iedere schade als gevolg van een haar toerekenbare tekortkoming bij het verlenen van het Online Juridisch Advies is beperkt tot de betaalde Vergoeding voor het Online Juridisch Advies.

  Beëindiging


  De diensten van Winston inzake het Online Juridisch Advies worden geacht als beëindigd te worden beschouwd bij Ontvangst van het Online Juridisch Advies door de Cliënt.

 6. Blueprint / offerte

  Scope


  In de offerte (hierna "Blueprint") worden de vooropgestelde stappen in de Scope voor de Juridische Dienstverlening op basis van de verkregen informatie omschreven met vermelding van de vaste Vergoeding per stap van de Scope. Winston streeft ernaar om zo correct en accuraat de Scope te omschrijven rekening houdende met de verkregen informatie en de inschatting van de situatie.

  Indien de vooropgestelde Scope een onjuiste of onvolledige weergave van de situatie van de Cliënt zou zijn, verbindt de Cliënt zich ertoe om Winston hiervan te informeren voor aanvaarding van de Blueprint. Door aanvaarding van de Blueprint bevestigt de Cliënt de juiste en volledige weergave van de situatie van de Cliënt en aanvaardt de Cliënt de Scope van de Juridische Dienstverlening.

  Winston streeft ernaar om haar Juridische Dienstverlening uit te voeren conform de vooropgestelde stappen. Indien Overmacht of bijkomende informatie na de aanvaarding van de Blueprint ertoe zouden leiden dat Winston een wijziging in de Scope dient door te voeren, zal zij de Cliënt hieromtrent informeren en komen Partijen gezamenlijk overeen over de aanpassing van de Blueprint, met inbegrip van de Vergoeding.

  Indien Partijen geen overeenkomst over de nieuwe Blueprint zouden kunnen bereiken, is elke Partij gerechtigd om de samenwerking onmiddellijk stop te zetten. In dat geval is de Cliënt er enkel toe gehouden om de reeds uitgevoerde Stappen te betalen, de Overheadkosten, en eventuele Voorgeschoten Kosten.

  Indien de Scope niet in een Blueprint zou zijn vastgelegd, stemt de Cliënt ermee in dat de precieze Scope van de Juridische Dienstverlening en de eventuele aanpassing of uitbreiding van de Scope vormvrij kan worden vastgelegd en onder meer kan blijken uit correspondentie, uit de (zelfs stilzwijgende) aanvaarding van prestaties of de betaling van facturen.

  Winston heeft steeds het recht voor om de aanvraag voor een Blueprint te weigeren, zonder deze weigering te motiveren of een schadevergoeding verschuldigd te zijn.

  Herroepingsrecht voor de Cliënt-Consument


  De Cliënt-Consument beschikt over een herroepingsrecht gedurende een termijn van 14 dagen vanaf de ondertekening van de Blueprint die zij kan uitoefenen door Winston ondubbelzinnig te informeren over deze wens tot herroeping.

  De Cliënt-Consument zal geen vergoeding verschuldigd zijn voor zover het herroepingsrecht wordt uitgeoefend indien Winston nog geen enkele vorm van Juridische Dienstverlening heeft verleend.

  De Cliënt-Consument gaat akkoord en stemt ermee in dat Winston Juridische Diensten kan verlenen tijdens de herroepingstermijn en aanvaardt dat zij in dit geval een evenredig bedrag dient te betalen voor wat Winston reeds heeft geleverd op het ogenblik dat de Cliënt-Consument Winston in kennis heeft gesteld dat hij zijn herroepingsrecht uitoefent, in vergelijking met de volledige uitoefening van de Overeenkomst.

  Door de uitoefening van het herroepingsrecht, stelt de Cliënt-Consument een einde aan de sluiting of de uitvoering van de Overeenkomst.

  Beroep op derden


  Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de Cliënt de keuze daarvan aan Winston. Hetzelfde geldt voor het uitvoeren van eenvoudige taken (neerleggen van een procedureakte, verschijnen op een (inleidings)zitting, …) door een plaatselijke advocaat.

  Indien het voor de uitvoering van de dienstverlening noodzakelijk is dat een beroep gedaan wordt op andere derden zoals (buitenlandse) advocaten, notarissen, accountants, revisoren of deskundigen, worden deze gekozen in overleg met de Cliënt.

  De inschakeling van derden gebeurt in naam en voor rekening van de Cliënt, die geacht wordt rechtstreeks met deze derden te hebben gecontracteerd. De honoraria en kosten / vergoedingen van deze derden zijn integraal ten laste van de Cliënt en zullen in de regel rechtstreeks door de Cliënt betaald moeten worden aan deze derden. Indien zij door Winston voorgeschoten zouden worden, zullen zij worden doorgerekend aan de Cliënt.

  Vergoeding


  De Vergoeding voor Juridische Diensten van Winston bestaat uit de volgende posten: (i) Erelonen (honoraria), (ii) Overheadkosten en eventueel (iii) Voorgeschoten Kosten.

  Winston zal de Juridische Diensten en de Voorgeschoten Kosten aanrekenen naarmate de werkzaamheden per Stap vorderen zoals uiteengezet in de Blueprint. Winston is gerechtigd om elke Stap voor de uitvoering ervan aan de Cliënt aan te rekenen en alleszins op de tijdstippen die voorgeschreven zijn door de btw-wetgeving door middel van een factuur. Indien een Cliënt zonder schriftelijke verwitting niet komt opdagen op een vooraf geplande consultatie, is Winston gerechtigd deze Stap integraal aan te rekenen. De Overheadkosten kunnen door Winston voorafgaand de eerste Stap integraal aangerekend en zullen steeds verschuldigd zijn ook al worden niet alle Stappen uit de Scope doorlopen of wordt de Scope gewijzigd conform artikel 6.1.3. Alle vermelde bedragen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief btw en nog te vermeerderen met het toepasselijke btw-percentage, dat actueel 21% bedraagt.
 7. De facturen zijn betaalbaar ten laatste op de vermelde vervaldag op bankrekening, zoals opgegeven op de factuur. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan verzendt Winston de Cliënt-Consument een eerste herinnering. Indien de Cliënt-Consument na 21 kalenderdagen na deze herinnering nog steeds niet heeft betaald, rekent Winston een forfaitaire schadevergoeding aan van 10% van de openstaande factuurbedragen met een minimum van 20 EUR per factuur.

  In overeenkomsten met Cliënt-Consument wordt deze schadevergoeding beperkt tot de maxima van art. XIX.4 van het Wetboek Economisch Recht, welke op het moment van de huidige versie van deze voorwaarden als volgt zijn bepaald: 20 EUR (voor factuurbedragen ≤ 150 EUR) of 30 EUR + 10% van het factuurbedrag tussen 150 EUR en 500 EUR (voor facturen > 150 EUR maar ≤ 500 EUR) of 65 EUR + 5% van het factuurbedrag boven de 500 EUR met een maximum van 2.000 EUR (voor facturen > 500 EUR).

  Bovendien rekent Winston de Cliënt-Consument een conventionele nalatigheidsintrest aan aan de intrestvoet
  bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties vanaf de 22e kalenderdag na de herinnering.

  Voor professionele klanten maakt het niet betalen van één factuur op de vervaldag, automatisch alle openstaande facturen opeisbaar, ongeacht hun vervaldag. Deze schadevergoeding en nalatigheidsintresten gelden wederkerig als wij niet voldoen aan onze betalingsverplichtingen.
 8. Onverminderd dit artikel, heeft Winston het recht om, zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van haar werkzaamheden/Stappen te schorsen tot op het ogenblik dat alle verschuldigde bedragen integraal betaald zijn, hetzij de Overeenkomst met onmiddellijke ingang (d.i. zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst) te ontbinden lastens de Cliënt. Winston is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar Overeenkomst met de Cliënt.Indien de Cliënt niet akkoord gaat met een factuur dient hij deze binnen de vijftien dagen na de dagtekening ervan schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.
 9. Derdengelden
 10. Winston stort alle bedragen die zij voor rekening van de Cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan de Cliënt. Indien Winston een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, brengt zij de Cliënt op de hoogte van de ontvangst van het bedrag en de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort.

  Winston mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de Cliënt sommen inhouden tot dekking van de bedragen die de Cliënt aan haar verschuldigd is (ook al zouden die nog niet opeisbaar zijn). Zij brengt de Cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte.

  Winston stort alle bedragen die zij van de Cliënt ontvangt voor rekening van derden onmiddellijk door aan deze derden.

  Aansprakelijkheid


  In geval van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van Juridische Diensten van Winston (daarin begrepen beroepsfouten van de advocaten verbonden aan Winston) kan de Cliënt uitsluitend Winston aansprakelijk stellen, en niet de vennoten van Winston, de mandatarissen van Winston, de aangestelden van Winston en / of de advocaten verbonden aan Winston.

  Winston kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke tekortkomingen van derden (daarin begrepen advocaten die niet verbonden zijn aan Winston) die door haar worden ingeschakeld, zelfs niet indien deze derden hun vergoeding / honoraria en kosten aan Winston zouden aanrekenen en / of deze derden als een onderaannemer van Winston aangezien zouden worden.

  Winston en de advocaten verbonden aan Winston zijn individueel verzekerd voor hun beroepsaansprakelijkheid door middel van een door de Orde van Vlaamse Balies onderschreven collectieve polis. De tussenkomst van de verzekeraar – onder de specifieke modaliteiten van de onderschreven verzekeringspolis – bedraagt in beginsel maximaal € 2.500.000,‑ per schadegeval.

  De beroepsaansprakelijkheid van Winston (met inbegrip van haar advocaten en aangestelden) is (ongeacht de zwaarte van de tekortkoming) beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekeringsdekking geniet. De Cliënt kan geen aanspraak maken op een schadevergoeding (in hoofdsom, interesten en kosten) die groter is dan het bedrag dat door de verzekeraar van Winston daadwerkelijk wordt uitgekeerd voor het schadegeval, vermeerderd met de gebeurlijke vrijstelling die de verzekeraar krachtens de verzekeringsovereenkomst ingehouden heeft.

  De aansprakelijkheid van Winston (met inbegrip van haar advocaten en aangestelden) voor iedere schade als gevolg van een haar toerekenbare tekortkoming waarvoor zij geen verzekeringsdekking zou genieten, is (ongeacht de zwaarte van de tekortkoming) beperkt tot het bedrag van € 5.000,‑ per schadegeval.

  Voormelde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van opzet van Winston en/of haar advocaten.

  De Cliënt vindt de in de 6.6.3 beschreven verzekering voldoende. Indien de Cliënt wenst dat Winston en haar advocaten een aanvullende verzekering afsluiten, dienen Winston en de Cliënt hieromtrent voorafgaandelijk een overeenkomst af te sluiten. Behoudens andersluidende overeenkomst zal de premie voor deze aanvullende verzekering ten laste vallen van de Cliënt en aan hem worden doorgerekend.

  Duur en Beëindiging


  De Overeenkomst is van kracht tot deze door de Cliënt of Winston wordt beëindigd en zal, in die periode, van toepassing zijn op de samenwerking tussen de Cliënt en Winston

  Zowel de Cliënt als Winston hebben het recht om de Overeenkomst te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder motivering te beëindigen. Ingeval de Cliënt een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch Recht kan Winston de Overeenkomst slechts beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van minstens twee weken (onverminderd het recht van Winston om haar werkzaamheden in de tussentijd te schorsen, mocht de Cliënt in gebreke zijn, of om de Overeenkomst te doen ontbinden wegens ernstige wanprestatie).

  De opzegging moet schriftelijk gebeuren.

  De Cliënt is verplicht om alle werkzaamheden en kosten tot op de datum van beëindiging van de Overeenkomst te voldoen. Winston maakt een eindfactuur op en bezorgt deze aan de Cliënt.

  Winston is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de regelmatige beëindiging van haar Overeenkomst met de Cliënt.

  Archivering

  Winston archiveert het dossier na beëindiging van elke opdracht en bewaart dit vervolgens voor een periode van vijf jaar. Originele documenten kunnen aan de Cliënt terugbezorgd worden en dienen desgevallend door hem gearchiveerd te worden. Na voormelde periode van vijf jaar wordt het dossier definitief vernietigd.

 11. Intellectuele eigendomsrechten

  Het is de Cliënt niet toegestaan om de door Winston gemaakte adviezen, nota’s, contracten, processtukken, documenten en alle andere intellectuele werkzaamheden, ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, anders dan in het kader van de aan Winston toegekende opdracht.

 12. Verwerking van persoonsgegevens

  Winston draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Winston is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de Cliënt. Zij bepaalt immers het doel en de middelen van de verwerking. Voor meer inlichtingen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u onze privacy policy raadplegen op onze website via: https://www.winston.be/privacyverklaring/.

  Als verwerkingsverantwoordelijke sluit Winston met haar verwerkers overeenkomsten af in de zin van artikel 28.3 van EU Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“AVG”).

  Enkel voor (het onderdeel van) de verwerking(en) van persoonsgegevens van bepaalde betrokkenen waarbij Winston de verwerker zou zijn (en met andere woorden enkel verwerkt ten behoeve en op instructie van de Cliënt) en de Cliënt de verwerkingsverantwoordelijke is gelden de bepalingen inzake gegevensverwerking in Bijlage 1 bij huidige algemene voorwaarden (als zijnde een overeenkomst inzake gegevensbescherming in de zin van artikel 28.3 AVG).

 13. Identificatieplicht

  De Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contacten (B.S. 6 oktober 2017) is eveneens van toepassing verklaard op de advocatuur. De anti-witwaswetgeving beoogt de beteugeling van diverse witwaspraktijken. Advocaten dienen in het kader van het preventieve luik een aantal verplichtingen te vervullen (waaronder het melden van bepaalde transacties).

  Winston is wettelijk verplicht de identiteit van de Cliënt te controleren. De Cliënt zal op eerste verzoek alle gevraagde identiteitsgegevens aan de hand van officiële documenten bezorgen, in voorkomend geval ook de gegevens van zijn mandatarissen.

  Winston is ertoe gehouden bepaalde transacties te melden bij de bevoegde stafhouder, die de informatie vervolgens ongefilterd doorleidt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

  Het is Winston en de stafhouder verboden om de Cliënt in te lichten dat informatie werd meegedeeld of dat er een onderzoek aan de gang is.

 14. Wijziging

  Winston behoudt zich het recht voor om onderhavige Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Ingeval van wijziging brengt Winston de gewijzigde tekst ter kennis van de Cliënt. Bij gebreke aan schriftelijk protest binnen de veertien dagen na kennisgeving van de gewijzigde tekst, wordt de Cliënt geacht te hebben ingestemd met de gewijzigde tekst en bindt deze gewijzigde tekst de Cliënt voor de toekomst.

 15. Ongeldigheid of nietigheid – tegenstrijdigheid

  Indien één of meerdere bedingen van Overeenkomst nietig, ongeldig of onafdwingbaar zouden zijn, tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze Overeenkomst niet aan. In geval één van de clausules van deze Overeenkomst enige wettelijke beperking overschrijdt, zal de betreffende bepaling of het gedeelte ervan niet nietig zijn, maar worden Winston en de Cliënt geacht te zijn overeengekomen dat deze bepaling of het strijdige gedeelte ervan wordt verminderd of beperkt tot het maximum dat is toegestaan onder het toepasselijke recht en zal elke bepaling of het gedeelte ervan die/dat deze limieten overschrijdt, van rechtswege worden aangepast of vervangen door een geldige clausule die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.

 16. Toepasselijk recht en bevoegde Rechtbank

  Alle overeenkomsten tussen Winston en de Cliënt zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht, met uitsluiting van de toepassing van het Belgisch internationaal privaatrecht.

  In het geval een geschil tussen Winston en de Cliënt voor een gerecht gebracht wordt, zal dit geschil, met uitsluiting van enig ander forum, naar keuze van Winston en volgens de toepasselijke wettelijke materiële bevoegdheden gebracht worden voor de rechtbanken van Brugge. Deze paragraaf geldt niet in het geval de Cliënt een consument is in de zin van het Wetboek van Economisch recht, in welk geval uitsluitend het materieel bevoegde gerecht van de woonplaats van de Cliënt bevoegd is.

 17. Online Dispute Resolution

  Het  ODR (“Online Dispute Resolution”) is een interactieve website die gratis en in alle officiële talen van de EU beschikbaar is. Cliënten kunnen er informatie vinden over de mogelijkheden om hun geschillen buitengerechtelijk te regelen. Daarnaast kunnen consumenten én ondernemingen er een klacht indienen met betrekking tot een online transactie.


 18. BIJLAGE I: Definities en interpretatie


  Naast de termen die elders in de Algemene Voorwaarden worden gedefinieerd, zullen de woorden en uitdrukkingen die met een hoofdletter beginnen de betekenis hebben die er hieronder aan wordt gegeven:

  Advocaten” betekent de advocaten verbonden aan Winston die hun diensten in naam en voor rekening van Winston leveren. Voor iedere dienstverlening uitgevoerd door haar advocaten-vennoten, advocaten-medewerkers, advocaten-stagiairs en aangestelden, is Winston de enige contractspartij van de Cliënt .

  Algemene Voorwaarden” betekent deze voorwaarden en de bijlagen die van toepassing zijn op alle Diensten die Winston haar Cliënten verstrekt.

  Antwoordtermijn” betekent de termijn tussen de ontvangst van de Vraag door Winston en de Ontvangst van het Advies door de Cliënt.

  Blueprint” betekent een offerte van Winston waarin de Juridische Dienstenverlening van Winston per Stap wordt beschreven met vermelding van de Vergoeding per stap.

  Categorie drie Werkdagen” betekent elke Vraag waarop de Cliënt binnen de drie Werkdagen te rekenen van de aanvraag een Online Juridisch Advies wenst te Ontvangen.

  Categorie volgende Werkdag” betekent elke Vraag waarop de Cliënt de volgende Werkdag na de aanvraag een Online Juridisch Advies wenst te Ontvangen.

  Categorie dezelfde Werkdag” betekent elke Vraag waarop de Cliënt binnen dezelfde Werkdag na de aanvraag een Online Juridisch Advies wenst te Ontvangen voor zover Winston de Vraag voor 14u diezelfde Werkdag ontvangt.

  Cliënt” verwijst naar de Cliënt-Consument/Cliënt-Onderneming die gebruik maakt van de Diensten van Winston.

  Cliënt-Consument” betekent elke natuurlijk persoon in de zin van art. I.1, 2° Boek I, Titel I, Wetboek Economisch Recht.

  Cliënt-Onderneming” betekent elke natuurlijk of rechtspersoon in de zin van art. I.1, 1° Boek I, Titel I, Wetboek Economisch Recht.

  Derde” betekent elke andere persoon dan Winston, de Cliënt en de Advocaat.

  Dienst” of “Diensten” betekent alle diensten die Winston aan de Cliënt verstrekt, met inbegrip van van het Online Juridisch Advies via de Website en de overige juridische diensten en bijstand zoals adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij een onderhandeling, bijstand bij een procedure in rechte en optreden als (bijzonder) lasthebber.

  Juridische Dienstverlening” betekent elke andere dienstverlening verstrekt door Winston dan Online Juridisch Advies waaronder adviesverlening, bijstand bij bemiddeling, bijstand bij een onderhandeling, bijstand bij een procedure en optreden als (bijzonder) lasthebber.

  Online Juridisch Advies” betekent het juridisch advies verstrekt door Winston naar aanleiding van een juridische vraag door de Cliënt gesteld via de Website of volgend op een vraag gesteld via de Website.

  Ontvangst” of “Inontvangstname” betekent het tijdstip van het versturen door Winston van het bericht aan de Cliënt dat het Advies klaarstaat op het door de Cliënt opgegeven e-mailadres.

  Overeenkomst” betekent de Algemene Voorwaarden, de bijlagen, de Privacy Policy en de Algemene gebruiksvoorwaarden en cookie policy die samen de gehele overeenkomst vormen die de rechtsverhouding tussen Partijen beheerst.

  Overheadkosten” betekent de kosten verbonden aan de coördinatie van de dienstverlening, de administratieve verwerking van de Juridische Dienstverlening, met inbegrip van allerhande kantoorkosten.

  Overmacht” betekent alle onvoorzienbare omstandigheden buiten de wil om van de Partij die zich erop beroept waarvan de gevolgen niet konden worden vermeden zelfs als alle redelijke voorzorgen werden genomen, met inbegrip van opzettelijke schade, arbeidsgerelateerde problemen, stopzetting van de Diensten, technische of netwerkstoring, onvoldoende informatie verkregen van de Cliënt, handelingen van derden, enz.

  Scope” betekent de reikwijdte van de Juridische Dienstverlening van Winston die in Stappen wordt omschreven op basis van de informatie van de Cliënt verkregen.

  Stap” betekent elke onderdeel van de Juridische Dienstverlening van Winston zoals omschreven in de Blueprint.

  Partij” betekent Winston of de Cliënt en “Partijen” betekent zowel Winston als de Cliënt.

  Privacy Policy” betekent de voorwaarden en het privacy beleid beschikbaar op de Website.

  Vergoeding” betekent het bedrag dat de Cliënt voor de Dienst betaalt.

  Vraag” betekent elke juridisch gerelateerde vraag die een Cliënt via het de Website aan een Advocaat wenst te stellen met het oog op het bekomen van een Online Juridisch Advies.

  Voorgeschoten Kosten” betekent kosten die Winston voorschiet, andere dan Vergoedingen of specifieke kosten die gemaakt moeten worden in een dossier benevens het honorarium of Overheadkosten (bv gerechtsdeurwaarderskosten).

  Website” betekent de website van Winston met als url www.winston.be, www.juridischemodellen.be of www.juridischemodellen.com.

  Werkdagen” betekent elke dag van maandag tot en met vrijdag van 9u tot 17u, met uitzondering van wettelijke feestdagen in België en brugdagen.

  Winston” is de besloten vennootschap Winston met maatschappelijke zetel te Diksmuidse Heerweg 126, 8200 Brugge en met ondernemingsnummer 1004.011.168 en verwijst, afhankelijk van de context, naar de vennootschap dan wel naar een Advocaat.

  De termen “zoals", “waaronder”, “met inbegrip van” en alle vormen en afgeleiden hiervan, dienen te worden geïnterpreteerd als “met inbegrip van maar niet beperkt tot”.

 19. BIJLAGE II: BEPALINGEN INZAKE GEGEVENSVERWERKING

  De bepalingen van deze bijlage zijn enkel van toepassing indien en voor zover Winston in het kader van haar Diensten aan de Cliënt (zoals omschreven in de Overeenkomst) persoonsgegevens verwerkt van bepaalde betrokkenen ten behoeve van en op instructie van de Cliënt.

  Definities


  In deze bijlage zullen volgende woorden of uitdrukkingen, wanneer met hoofdletter geschreven, de volgende betekenis hebben:

  Betrokkene(n)” betekent de geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke perso(o)n(en) (in de zin van artikel 4, 1) GDPR) van wie de Persoonsgegevens worden verwerkt, waaronder de categorieën van Betrokkenen zoals omschreven in artikel 2 hieronder.

  Datalek” betekent een inbreuk in verband met Persoonsgegevens in de zin van artikel 4, 12) GDPR, namelijk een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, (al dan niet tijdelijke) onbeschikbaarheid of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens.

  Diensten” betekent de door Winston aan de Cliënt geleverde diensten zoals omschreven in deze Overeenkomst.

  AVG” betekent de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van de gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

  Standaardcontractbepalingen” betekent de standaardcontractbepalingen die naar een beslissing van de Europese Commissie op basis van artikel 26.4 van de Richtlijn 95/46/EC voldoende garanties bieden voor een rechtmatige doorgifte van persoonsgegevens naar derde landen, of bepalingen betreffende gegevensbescherming zoals vastgesteld door de Europese Commissie of de betrokken toezichthoudende autoriteit (met inbegrip van de Gegevensbeschermingsautoriteit) en goedgekeurd door de Europese Commissie overeenkomstig de comitéprocedure waarnaar verwezen wordt in artikel 93.2 GDPR. Contractbepalingen inzake gegevensbescherming die worden aangenomen overeenkomstig de GDPR zullen primeren boven enige standaardcontractbepalingen zoals aangenomen op basis van de Richtlijn 95/46/EC en deze vervangen voor zover zij dezelfde soort relatie voor de doorgifte van persoonsgegevens afdekken.

  Bijlage” betekent huidige bijlage.

  Persoonsgegevens” betekent alle informatie of gegevens van of met betrekking tot (een) Betrokkene(n), in de zin van artikel 4, 1) GDPR.

  Verwerking”, “Verwerken” of “Verwerkt” betekent de verwerking van of met betrekking tot de Persoonsgegevens, in de zin van artikel 4, 2) GDPR, namelijk elke bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot de Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via automatische procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens.

  Wetgeving inzake gegevensbescherming” betekent tot 24 mei 2018, de Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en de omzetting ervan in de relevante nationale wetgeving (met inbegrip van de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens) en vanaf 25 mei 2018, de GDPR, samen met andere wetgeving die voortvloeit uit voormelde Richtlijn en de GDPR en/of alle andere wetgeving van elk ander land met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens of privacy.

  Omschrijving van de Verwerking


  Onderwerp - aard: voor de uitvoering van en in het kader van bepaalde van de Diensten kan Winston op instructie van de Cliënt bepaalde Persoonsgegevens van Betrokkenen Verwerken.

  Persoonsgegevens: de Persoonsgegevens die moeten worden Verwerkt, zijn alle Persoonsgegevens die door de Cliënt worden overgemaakt aan Winston om de uitvoering van de Diensten mogelijk te maken of te vergemakkelijken.

  Betrokkenen: de Betrokkenen kunnen onder meer Cliënten of personeel van de Cliënt zijn of andere personen waarmee de Cliënt gedurende zijn bedrijfsvoering mee te maken krijgt.

  Doel: het doel van deze Verwerking bestaat erin de desbetreffende Diensten te verlenen aan de Cliënt.

  Duur: de Persoonsgegevens worden in de regel enkel Verwerkt door Winston tijdens de duur van de Overeenkomst en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden, tenzij op de bewaring of Verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn (zoals o.m. de termijn van vijf jaar in artikel 2276bis Burgerlijk Wetboek).


  De Verwerking door Winston


  Instructies van de Cliënt

  Winston Verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend op basis van de instructies van de Cliënt, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen in welk geval Winston de Cliënt daarvan voorafgaand aan de Verwerking zal in kennis stellen, tenzij dergelijke kennisgeving wettelijk verboden is.

  De Cliënt machtigt en geeft hierbij instructies aan Winston om Persoonsgegevens te Verwerken in overeenstemming met de Bijlage. Deze Bijlage en de betreffende Diensten uitgevoerd door Winston behelzen samen de volledige instructies van de Cliënt aan Winston in verband met de Verwerking van Persoonsgegevens. Alle aanvullende of alternatieve instructies moeten afzonderlijk en schriftelijk gegeven worden en door Partijen overeengekomen.

  De Cliënt verklaart en garandeert dat hij gemachtigd is en blijft om voormelde instructies te geven in naam van elke met hem verbonden onderneming die, in voorkomend geval, verwerkingsverantwoordelijke voor de Verwerking van Persoonsgegevens van Betrokkenen is of kan zijn (al dan niet gezamenlijk met de Cliënt).

  Verplichtingen van de Cliënt

  De Cliënt zal de Wetgeving inzake gegevensbescherming naleven. Hij zal alle passende en organisatorische maatregelen treffen opdat de Verwerking van Persoonsgegevens van Betrokkenen voldoet aan de AVG. Inzonderheid zal de Cliënt de vereiste maatregelen nemen met betrekking tot componenten die de Cliënt voorziet, beheert of controleert, met inbegrip van werkstations van waaruit verbinding wordt gemaakt met de Diensten van Winston, gebruikte systemen voor gegevensoverdracht en t.a.v. zijn personeel of aangestelden (met inbegrip van werknemers, onderaannemers en zelfstandige medewerkers).

  De Cliënt is verantwoordelijk voor de wettigheid van de (verzameling en/of Verwerking van de) Persoonsgegevens die Verwerkt worden door Winston in het kader van de Bijlage en/of de betreffende Diensten. De Cliënt zal alle nodige maatregelen treffen om de Persoonsgegevens te actualiseren en onvolledige of om onjuiste Persoonsgegevens te wissen en/of te verbeteren.

  De Cliënt verklaart en garandeert dat:

  (i) hij bij het inzamelen en Verwerken van Persoonsgegevens van Betrokkenen de toepasselijke Wetgeving inzake gegevensbescherming heeft nageleefd;
  (ii) hij de Betrokkenen afdoende geïnformeerd heeft over hun rechten en plichten (overeenkomstig artikelen 13-14 GDPR), inzonderheid over de Verwerking door Winston (of door advocaten of een advocatenkantoor) ten behoeve van en op instructie(s) van de Cliënt;
  (iii) de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Bijlage en/of de betreffende Diensten rechtmatig is;
  (iv) zijn personeel en aangestelden (met inbegrip van werknemers, onderaannemers en zelfstandige medewerkers) de verplichtingen op basis van deze Bijlage en de Wetgeving inzake gegevensbescherming kennen en zullen naleven.

  Indien de naleving van de Wetgeving inzake gegevensbescherming enige actie of maatregel vanwege Winston vereist, naast de verplichtingen krachtens deze Bijlage, zal Winston dergelijke actie of maatregel stellen na voorafgaandelijk overleg met en akkoord van de Cliënt. Deze laatste zal Winston in ieder geval voorafgaandelijk in kennis stellen van de vereiste acties of maatregelen, hierbij volledige medewerking en bijstand verlenen aan Winston en deze laatste vergoeden aan marktconforme prijzen zoals overeengekomen tussen Partijen voor prestaties die bijkomende diensten, investeringen of aanpassingen van de Diensten vereisen in dit verband.

  Winston is niet verantwoordelijk voor de naleving van enigerlei op de Cliënt of zijn activiteiten van toepassing zijnde wetgeving die niet algemeen van toepassing is op Winston.

  Doorgifte van Persoonsgegevens buiten de Europese Unie

  Elke doorgifte van Persoonsgegevens aan ((groeps)vennootschappen, derden, dienstverleners of servers in) landen buiten een lidstaat van de Europese Unie, zal gebeuren in overeenstemming met de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

  Winston houdt geen controle op en is niet verantwoordelijk voor de locatie van waaruit de Cliënt of zijn eindgebruikers Persoonsgegevens (kunnen) Verwerken.

  Bekendmaking van Persoonsgegevens

  Winston zal geen Persoonsgegevens doorgeven of overdragen aan derden, behoudens:

  (i) op instructie(s) van de Cliënt;
  (ii) indien vereist voor Verwerking van Persoonsgegevens door een subverwerker overeenkomstig artikel 3.6 hieronder;
  (iii) indien wettelijk verplicht.

  In geval van doorgifte van Persoonsgegevens aan een derde op instructie(s) van de Cliënt, is enkel deze laatste verantwoordelijk om met deze derde schriftelijke overeenkomsten te sluiten inzake bescherming van Persoonsgegevens, desgevallend met inbegrip van de vereiste Standaardcontractbepalingen. In ieder geval zal de Cliënt Winston integraal schadeloos stellen en vrijwaren voor enige schade ontstaan uit dergelijke overdracht door Winston Advoaten aan een derde, tenzij voormelde schade enkel te wijten is aan een bewezen tekortkoming van Winston.

  Winston waarborgt dat haar personeel, handelend onder het gezag van Winston, die gemachtigd zijn Persoonsgegevens te verwerken en daar toegang tot hebben, de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens in acht zullen nemen.

  Beveiligingsmaatregelen

  Winston neemt alle overeenkomstig artikel 32 GDPR vereiste passende technische en organisatorische maatregelen inzake beveiliging van de Verwerking.

  Inschakelen subverwerkers

  De Cliënt erkent en laat uitdrukkelijk toe dat Winston voor de Verwerking van Persoonsgegevens subverwerkers kan inschakelen en Persoonsgegevens aan hen kan doorgeven.

  Winston zal de Cliënt vooraf informeren over alle subverwerkers die Persoonsgegevens zullen Verwerken in het kader van de uitvoering van de Diensten. Winston zal de Cliënt ook informeren over iedere wijziging van subverwerker(s). Indien de Cliënt niet akkoord gaat met Verwerking van Persoonsgegevens door een of meerdere subverwerkers, zal de Cliënt Winston hiervan schriftelijk informeren binnen vijftien (15) kalenderdagen na het ontvangen van voormelde kennisgeving. Desgevallend zal Winston redelijke inspanningen doen om wijzigingen voor te stellen aan de Cliënt met het oog op het vermijden van Verwerking van Persoonsgegevens door de subverwerker(s) in kwestie.

  Door aanvaarding van de Overeenkomst conform artikel 3
  van de Algemene Voorwaarden geeft de Cliënt toestemming aan Winston voor het gebruik van subverwerkers.

  Winston zal met elke dergelijke subverwerker schriftelijke overeenkomsten sluiten die verplichtingen bevatten die niet minder beschermd zijn dan de verplichtingen van Winston op basis van deze Bijlage, met inbegrip van vereiste Standaardcontractbepalingen, en in het bijzonder met betrekking tot de verplichting voor het nemen van passende beveiligingsmaatregelen opdat de Verwerking aan de Wetgeving inzake gegevensbescherming voldoet.

  In ieder geval blijft Winston te allen tijde het aanspreekpunt voor de Cliënt in dit verband. In geval de betreffende subverwerker zijn verplichtingen inzake gegevensbescherming niet nakomt, blijft Winston verantwoordelijk voor de naleving door de subverwerker van de verplichtingen van Winston krachtens deze Bijlage.

  Rechten van de Betrokkenen

  Rekening houdend met de aard van de Verwerking van Persoonsgegevens en voor zover mogelijk, zal Winston bijstand en medewerking verlenen aan de Cliënt bij het (doen) nakomen van zijn verplichtingen op grond van de Wetgeving inzake gegevensbescherming, inzonderheid opdat de Cliënt gevolg kan geven aan zijn verplichting(en) om verzoeken te beantwoorden van Betrokkenen die hun rechten uitoefenen. De Cliënt zal Betrokkenen in de mogelijkheid stellen hun rechten uit te oefenen. De Cliënt zal alle nodige informatie over de Verwerking van Persoonsgegevens aan Betrokkenen bezorgen overeenkomstig artikelen 13-14 AVG.

  Indien een Betrokkene rechtstreeks contact zou opnemen met Winston om inzage/kopie, verbetering of verwijdering van of een beperking van de Verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens te bekomen, dan zal Winston de Betrokkene in kwestie doorverwijzen naar de Cliënt. Winston zal zelf niet verder ingaan op het verzoek. Winston kan echter ter ondersteuning de basiscontactinformatie van de Cliënt verstrekken aan de Betrokkene in kwestie. De Cliënt zal Betrokkenen informeren dat zij hun rechten enkel kunnen uitoefenen jegens de Cliënt. De Cliënt zal elk dergelijk verzoek van een Betrokkene beantwoorden en voldoen aan zijn verplichtingen dienaangaande krachtens de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

  Kennisgevingen, controles en audits

  Tenzij wettelijk verboden, zal Winston de Cliënt zonder onredelijke vertraging op de hoogte brengen indien Winston of een van zijn subverwerkers een vraag, dagvaarding of verzoek tot inspectie of audit van een bevoegde overheidsinstantie ontvangt in verband met de Verwerking van Persoonsgegevens. Tevens zal Winston de Cliënt informeren wanneer Winston de intentie heeft Persoonsgegevens te verstrekken aan een bevoegde overheidsinstantie buiten het kader van de Diensten.

  Winston zal de Cliënt onmiddellijk in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie of opdracht van de Cliënt inbreuk oplevert op de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

  Op verzoek van de Cliënt zal Winston alle informatie verschaffen aan eerstgenoemde opdat hij aan zijn verplichtingen o.g.v. artikel 28 GDPR kan voldoen.

  De Cliënt heeft het recht om de naleving van de Wetgeving inzake gegevensbescherming te controleren. Hiertoe kan de Cliënt op schriftelijk verzoek, éénmaal elke twaalf (12) maanden (tenzij (i) de audit wordt verzocht door een bevoegde toezichthoudende autoriteit overeenkomstig de Wetgeving inzake gegevensbescherming of (ii) na een Datalek), en met inachtname van een voorafgaandelijke schriftelijke kennisgeving van dertig (30) kalenderdagen, een audit laten uitvoeren door een expert.

  Voorafgaand aan dergelijke audit of controle, zal de Cliënt Winston steeds informeren over de omvang en doorlooptijd ervan en de modaliteiten in onderling overleg met Winston afstemmen.

  Winston zal de nodige redelijke bijstand en medewerking verlenen aan dergelijke controles of audits. Alle bijstand in dit verband zal worden vergoed door de Cliënt aan marktconforme prijzen zoals overeengekomen tussen Partijen.

  Partijen komen overeen dat de uitvoering van dergelijke controles of audits de bedrijfsactiviteiten van Winston en/of de uitvoering van de Diensten niet onnodig mag vertragen, verstoren of beperken. In geval van vertraging, verstoring of beperking, zal Winston de Cliënt hiervan in kennis stellen en zullen Partijen zo snel mogelijk en in gezamenlijk overleg een oplossing trachten te vinden.

  De Cliënt zal Winston onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van enige tijdens een controle of audit vastgestelde tekortkomingen. De Cliënt zal kosteloos een ontwerp van (audit)rapport bezorgen aan Winston. Dit rapport, alsook enige andere informatie waartoe de Cliënt of de aangewezen expert toegang krijgen in het kader van een controle of audit, zijn en blijven strikt vertrouwelijk.

  De kosten die voortvloeien uit een controle of audit door de Cliënt (met uitzondering van de kosten van het personeel, aangestelden of advocaten van Winston die de controle of audit begeleiden), zijn integraal voor rekening van de Cliënt. De Cliënt kan van Winston geen enkele vergoeding vragen voor deze kosten.

  Datalekken

  Winston zal de Cliënt zonder onredelijke vertraging informeren van zodra hij kennis heeft genomen van een Datalek, ongeacht de oorzaak ervan.

  De Cliënt zal Winston onmiddellijk in kennis stellen van elk beveiligingsincident of veiligheidskwestie, met inbegrip van een Datalek, die op enigerlei wijze verband houdt met de Diensten.

  De Partij die verantwoordelijk is voor het Datalek zal het Datalek verder onderzoeken en de andere Partij op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen alsook van de maatregelen die worden getroffen en zullen worden getroffen om de gevolgen van het Datalek te beperken en herhaling ervan te voorkomen.

  Beide Partijen zullen evenwel meewerken aan dergelijk onderzoek en wederzijds bijstand verlenen bij het (doen) nakomen van hun verplichtingen krachtens de Wetgeving inzake gegevensbescherming, inzonderheid de verplichting om op grond van artikel 33 GDPR een Datalek te melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.

  Een kennisgeving of melding op grond van huidig artikel 3.9 en/of de Wetgeving inzake gegevensbescherming geschiedt steeds zonder (nadelige) erkenning van enige fout of aansprakelijkheid met betrekking tot het Datalek.

  Data Protection Impact Assessments (DPIA)

  In geval de Cliënt verplicht is om krachtens artikel 33 GDPR een DPIA (vertaling: “gegevensbeschermingseffectbeoordeling”) uit te voeren, zal Winston de nodige medewerking en bijstand verlenen aan de Cliënt opdat deze zijn verplichtingen ter zake kan naleven. Dergelijke bijstand wordt vergoed aan de tarieven zoals overeengekomen tussen Partijen.

  Verwijderen en teruggave van Persoonsgegevens

  In geval van beëindiging van de overeenkomst (en deze Bijlage), zal Winston binnen de zestig (60) dagen na voormelde beëindiging alle Persoonsgegevens van Betrokkenen zoals Verwerkt in het kader van deze Bijlage op zijn systemen (behoudens enige back-up of archieven) verwijderen of anonimiseren, tenzij de Cliënt anders instrueert of (verdere) opslag van de Persoonsgegevens wettelijk verplicht is.

  Indien de Cliënt hierom schriftelijk verzoekt niet later dan dertig (30) dagen vóór beëindiging van de Overeenkomst, zal Winston hem een kopie van de Persoonsgegevens op zijn systemen bezorgen, dit op (integrale) kosten van de Cliënt.

 20. Aansprakelijkheid in het kader van de Verwerking

  De Cliënt is aansprakelijk en vrijwaart Winston integraal in hoofdsom, interesten en (advocaten)kosten voor alle schade (met inbegrip van door toezichthoudende autoriteiten (zoals de Gegevensbeschermingsautoriteit) opgelegde sancties (zoals administratieve boetes) en schade geleden door Betrokkenen of Winston)) die het gevolg is van het niet naleven door de Cliënt van zijn verplichtingen op basis van deze Overeenkomst en/of de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

  De bepalingen van artikel 5.5 van de Algemene Voorwaarden zijn onverminderd van toepassing.
E-mail gekopieerd naar klembord